Valparna 2 veckor

  

   

   

Hane 1

Hane 2

Tik 1

Tik 2

Tik 3